Tranzitní program - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Sociální služby

Tranzitní program

Tranzitní program SVÍTÁNÍ je sociální služba sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podle § 72 je poskytována bez úhrady, s výjimkou § 67, odst. 2 písm. b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Služba je registrována od 1. července 2008 pod identifikátorem 3946219.

Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018 je poskytovaná sociální služba sociálně terapeutické dílny Tranzitní program SVÍTÁNÍ financována zprostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji.

 

Poslání

Posláním Tranzitního programu SVÍTÁNÍ je poskytování dlouhodobé a pravidelné podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením při osvojování sociálních a pracovních dovedností, tak aby měli tito lidé větší šanci při začleňování se do společnosti. Zvýšit šanci nalézt práci na otevřeném trhu práce nebo chráněném pracovním místě. Osvojením sociálních a pracovních dovedností usnadnit přechod do chráněného bydlení.

Cíle poskytované služby

Cílem poskytované služby je získávání, rozvoj a udržení sociálních a pracovních návyků klientů, které vedou každého klienta k osobnímu růstu. Podpora klientů v rozvoji jejich specifických schopností a dovedností s důrazem na pracovní, sociální a komunikační dovednosti. Poskytovat podporu v navazování kontaktů s přirozeným sociálním prostředím, a tím omezit hrozící sociální vyloučení.

Cílová skupina

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří z důvodu svého zdravotního postižení jsou znevýhodněni a nemají možnost uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce, nebo by se mohli dostat do nepříznivé životní situace tím, že by neměli možnost dalšího rozvoje a tréninku pracovních a sociálních dovedností.

Rozsah poskytované služby

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Principy poskytované služby

 • individuální přístup - respektuje osobnost klienta, jeho specifické potřeby a přání
 • partnerský a rovný přístup - respektuje klienta se všemi jeho právy a povinnostmi; zájmy jednotlivého klienta nejsou upřednostňovány před zájmy ostatních
 • aktivizace klienta - podpora při získávání nových dovedností a posilování sebevědomí klienta; posilování samostatnosti klienta, která vede k nezávislosti na poskytované službě
 • kvalita a bezpečnost služby - profesionální přístup a týmová spolupráce kvalifikovaných pracovníků; využívání osvědčených i nových metod práce; ochrana klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení

Kritéria pro přijetí

Lze přijmout zájemce, který splňuje tyto podmínky:

 • mentální a kombinované postižení
 • věk od 16 do 64 let
 • z důvodu svého postižení má dlouhodobě problémy s pracovním uplatněním
 • dostal se do nepříznivé životní situace tím, že neměl možnost dalšího rozvoje a nácviku pracovních dovedností, a proto mu hrozí snížení soběstačnosti a vyčlenění z běžného života

Poskytovatel si vyhrazuje právo přijmout maximálně 1 zájemce odkázaného na mechanický či elektrický vozík a na základě individuálního posouzení přijmout klienta s úplnou slepotou - s ohledem na  provozní, bezpečnostní a personální důvody a na zachování kvality služby.

Nelze přijmout zájemce:

 • pokud žádá o službu, která není poskytována
 • pokud je naplněna kapacita 
 • pokud mu poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • pokud vyžaduje celodenní péči jednoho pracovníka
 • vyžadujícího poskytování převážně zdravotní péče, s infekčním onemocněním, hluchoněmého, hluchoslepého a neslyšícího s ohledem na provozní, bezpečnostní a personální důvody

Kapacita, forma, místo poskytování a provozní doba služby

 • kapacita 13 klientů / den
 • forma ambulantní
 • místo poskytování - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03 Pardubice
 • doba poskytování - pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8 do 15 hodin, středa od 8 do 14 hodin

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Sociálně terapeutické dílny Tranzitní program SVÍTÁNÍ, Komenského 432, 530 03 Pardubice, tel.:/fax: 466 049 911

IČ: 25916092, Číslo účtu: 36134561/0100, e-mail: tranzitni.program@svitani.czwww.svitani.cz

Kontaktní osoba:

 • Bořivoj Jiřík, DiS., tel.: +420 466 049 919

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.